เงื่อนไขและข้อตกลงการสมัครและการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนสำหรับคอร์สเรียนส่วนตัว

Cancelation and payment policy

**กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงให้ละเอียดก่อนทำการสมัครเรียน

การชำระเงินจองเวลาเรียน

ผู้สมัครจะต้องทำการชำระค่าเรียนเต็มจำนวนและส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อนัดเวลาเรียนกับผู้สอนโดยไม่สามารถเรียกคืนค่าสมัครได้

กำหนดระยะเวลาและการแจ้งต่อคอร์สเรียน

นักเรียนควรจะมาเรียนสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือมากกว่า เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนที่ดี คอร์สเรียนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงมีกำหนดอายุเดือน และคอร์สเรียน 12 ชั่วโมงมีกำหนดอายุเดือน นับจากวันสมัครเรียน นักเรียนต้องมาเรียนให้ครบตามเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาจะไม่สามารถชดเชยในชั่วโมงที่ขาดไปได้ 

นักเรียนที่ต้องการต่อคอร์สเรียนจะต้องทำการชำระเงินเพื่อต่อคอร์สในสัปดาห์ก่อนที่จะถึงสัปดาห์สุดท้ายของคอร์ส เพื่อจองชั่วโมงเรียนในวันและเวลาเดิมเอาไว้ เช่น คอร์ส 4 ชั่วโมง ต้องชำระในชั่วโมงที่ 3 และคอร์ส 12 ชั่วโมง ต้องชำระในชั่วโมงที่ 11

หากไม่มีการชำระเงินเพื่อต่อคอร์สตามระยะเวลาที่กำหนด ชั่วโมงเรียนในสัปดาห์ถัดจากวันจบคอร์สของนักเรียนจะถือเป็นชั่วโมงว่างที่ครูสามารถจัดให้นักเรียนท่านอื่นที่ประสงค์จะลงเรียนได้

ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนได้ตามเวลาที่นัดหมาย ผู้เรียนสามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

เนื่องจากในแต่ละสัปดาห์ครูต้องจัดตารางเวลาที่จำกัดให้กับนักเรียนซึ่งมีจำนวนมาก หากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนตามเวลาที่นัดหมายเอาไว้ นักเรียนสามารถขอนัดชดเชยได้ โดยจะต้องทำการลาล่วงหน้าและมีการตอบรับจากครูแล้วเท่านั้น**อย่างน้อย 48 ชม.

หากไม่แจ้งลาล่วงหน้าตามกำหนด ชั่วโมงของนักเรียนในวันนั้นจะถูกนับเป็นชั่วโมงเรียน ไม่สามารถยกไปใช้ในวันอื่นได้ เนื่องจากการลากระทันหันทำให้ไม่สามารถนัดนักเรียนคนอื่นมาชดเชยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  ส่งผลให้เสียโอกาสการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นไป

Full payment is required in order to book the lessons and it is non-refundable. A scheduled lesson is designated for each client, however, sometimes an emergency matter may arise. A make-up lesson can be scheduled when ***at least 48 hours notice is given for cancellation with a studio acknowledgement.*** Last minute cancellations create an unexpected space in a schedule that usually cannot be filled by other client on a very short notice.

กรณีมีอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉิน​ ​หรือกรณีนักเรียนเจ็บป่วยจนทำให้ไม่สามารถมาเรียนตามเวลาที่นัดหมาย **พร้อมใบรับรองแพทย์​** นักเรียนสามารถนัดชดเชยได้สูงสุด 2 ครั้งสำหรับคอร์ส 12 ชั่วโมงและไม่เกิน​ 1 ครั้งในคอร์สที่สั้นกว่าโดยชั่วโมงเรียนจะถูกนัดชดเชยหลังจากชั่วโมงสุดท้ายของคอร์สที่นักเรียนได้ลงไว้โดยต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละคอร์สเท่านั้น

In case of emergency such as sudden sickness or unexpected accident, along with a medical certificate**, the class can be rescheduled after the student has finished the whole course. This can be done maximum 2 times for 12 hours course (1 time for shorter course) in the period within each course timeline.

Book your Lesson